توجه: سمينار مديريت زمان دکتر طاهره رنجبري پور با اجازه خود ايشان در اين وب سايت به نمايش گذاشته شده است.

دکتر طاهره رنجبري پور: دکتري روانشناسي سلامت و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد  
tahereh.ranjbar@kiau.ac.ir
 
Copyright @2016 Hamed Jabbari
Fresh From Twitter